Salts årsmöte

Årsmötet 2023

1 april kl 11, på Hjälmared folkhögskola

Salts årsmöte är en del av Nära 23, läs mer här

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Välkommen till Salt Västsveriges årsmöte 2022!
Nedan ser du årsmöteshandlingarna samt information om mötet
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Utdrag ur Salt Västsveriges stadgar:
”Ombud vid Salt i Väst-Sveriges årsmöte ska vara försett med fullmakt från årsmöte
eller protokollfört medlemsmöte eller styrelsesammanträde där styrelsen medgetts rätt
att utse ombud. Fullmakten ska vara utfärdad för viss namngiven person. Ersättare ska
anges i den ordning de har rätt att inträda. Endast närvarande ombud får utöva sin röst.”


Handlingar för årsmötet:

Granskningsutlåtande (kommer)


Vad är ett årsmöte och hur går det till?

På ett årsmöte berättas det vad man gjort i föreningen under året som gått och hur mycket pengar som använts och hur mycket pengar som finns kvar. På årsmötet bestäms det också vem som ska vara med i föreningens styrelse och hur man ska använda föreningens pengar. Alltså en bra möjlighet att påverka vad som händer i distriktet!

Vem får vara med?

Ett årsmöte är främst för medlemmar i föreningen, men alla som vill är välkomna att vara med på årsmöte! Alla som är med får säga och tycka saker med det är bara ombuden som får lov att rösta när det till exempel ska väljas styrelse.

För att bli ombud till Salt Västsveriges årsmöte måste du väljas som det på din lokala Saltförenings årsmöte. Din förening får skicka minst fyra ombud. Om du endast är medlem i distriktsföreningen och inte i en lokal förening så har du möjlighet att bli vald till ombud strax innan årsmötet.

Det kan vara bra att ha läst igenom Salt Västsveriges stadgar.

—————————————————————————————————————
Ur stadgarna:

4.2      För representation vid årsmötet gäller följande:
   4.2.1      Ansluten Saltförening äger rätt att vara representerad vid årsmötet genom fyra ombud samt med ytterligare ett ombud för varje därpå påbörjat 20-tal medlemmar upp till 100 medlemmar och därutöver med ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar. Med medlemsantal avses här summan av direkta medlemmar.
   4.2.2      Direkta medlemmar i distriktet äger rätt att vara representerade på årsmötet med fyra ombud samt med ytterligare ett ombud för därpå påbörjat 100-tal medlemmar. Dessa ombud väljs på separat representantskapsmöte för direkta medlemmar på kallelse av styrelsen.
4.5       Varje medlem i lokal Saltförening inom Salt i Väst-Sveriges verksamhetsområde samt enskilda medlemmar i Salt i Väst-Sverige har yttranderätt vid årsmötet.

—————————————————————————————————————

Kommande årsmöten:
Salt Västsveriges årsmöte
Salt Riks årsmöte