Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning (härefter kallad GDPR) att gälla. Förordningen gäller inom hela EU och stärker skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas. I Sverige ersätter GDPR, tillsammans med den kompletterande dataskyddslagen, personuppgiftslagen (PUL).

Dataskyddsförordningen innehåller bland annat regler om hur och under vilka förutsättningar dina personuppgifter får behandlas. Den reglerar också vilken rätt du har att få information om vår behandling av personuppgifter, få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga uppgifter rättade och i vissa fall begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter.


Personuppgiftsansvarig EFS

EFS Riks har gemensamt personuppgiftsansvar när det gäller medlemsdata med lokalföreningarnas och distriktens styrelser enligt GDPR artikel 4.7 ”Peronuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som gemensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter”.

EFS tolkar ”organet” som EFS Riks, distrikten, regionerna, lokalföreningarna samt Salt – Barn och unga i EFS med sina nivåer. Detta på grund av att EFS på riks, distrikts- och lokalföreningsnivå delar medlemsregister för de olika nivåerna. Vi behöver tillsammans medlemmarnas uppgifter för en effektiv medlemsinformation och för att medlemmarna ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter och rösta på årsmöten.

Detta innebär att vi inte kommer att inhämta samtycke för att dela EFS-medlemmarnas personuppgifter med Salt – Barn och unga i EFS eller andra som är en del av ”organet”. Vi ser oss vara en del av samma organ, trots olika organisationsnummer, då organisationerna är integrerade med varandra i det dagliga arbetet när det gäller medlemssystem och anställda. Vi kommer heller inte att upprätta biträdesavtal mellan oss i ”organet”.

Personuppgiftsansvarig är EFS, Org.nr: 802000-8184
Postadress: Box 23001, 750 23 Uppsala
Besöksadress: Heidenstamsgatan 75, 754 27  Uppsala
Kontaktuppgifter till EFS dataskyddssamordnare vid frågor eller för att utöva rättigheter som registrerad: dataskydd@efs.nu, Tel: 018-430 25 00

Personuppgifter som EFS hanterar

EFS och Salt använder sig av ett E-register för att kunna säkerställa korrekt personuppgiftshantering enligt GDPR, artikel 30. Registret hjälper EFS att kartlägga, hantera och dokumentera alla personuppgifter som behandlas. För information om vilka personuppgifter som behandlas och ändamålet samt laglig grund hänvisas till EFS personuppgiftspolicy som finns tillgänglig via www.efs.nu/gdpr.

EFS och Salt Västsverige upprättar egna register för den lägerverksamhet som bedrivs inom distriktet. För information om hantering i dessa sammanhang hänvisas till separat upprättat dokument ”Hantering av personuppgifter för deltagare på Salt Västsveriges läger”, som

finns tillgängligt på Personuppgifts hantering för Saltdeltagare i Västsverige.


Rättigheter som registrerad

Rätt till tillgång
Personer i av EFS Riks eller av EFS och Salt Västsverige upprättade register har rätt att få veta vilka uppgifter som är registrerade.

Rätt till rättelse
Om uppgifter som finns i registren är felaktiga kan begäran om rättning göras. Även begäran om komplettering kan göras.

Rätt till begränsning
Enligt artikel 18 i GDPR har den registrerade rätt kräva att behandlingen begränsas om det är lämpligt enligt något av alternativen under Artikel 18.1.

Rätt till radering
Enligt artikel 17 i GDPR har den registrerade rätt att ”utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade” när det är tillämpligt och det inte finns andra lagliga grunder för varför personuppgifterna måste sparas. Det går inte att vara medlem i EFS om organisationen inte får behandla personuppgifter som behövs för att administrera medlemskapet (se EFS Riks stadgar §2.8).

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att EFS bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten som i dagsläget är Datainspektionen, www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se, 08-657 61 00.

Särskilda kategorier av uppgifter & Dataskyddsombud

För information om hur EFS tolkar artikel 37.1 i GDPR hänvisas till EFS personuppgiftspolicy.


Fastställd av styrelsen för EFS Västsverige vid sammanträde 180907—0908, §56.