Gamla distriktet

Distriktsstyrelsen

EFS distriktsstyrelse består av fem ledamöter. Styrelsens uppgift är att besluta i frågor gällande driften och verksamheten på Luthagård, Dals-Ed samt distriktets fonder.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet förbereder distriktsstyrelsens sammanträden och verkställer vissa beslut.
I utskottet ingår:

Staffan Lundberg, ordförande, Borås
Sven Karlsson, sektreterare, Göteborg
Claes-Olof Emgård Olsson, v ordf, Alingsås
Per Gustafsson, ledamot, Töllsjö
Eva Johansson, ledamot, Skövde
Regional missionsledare är adjungerad


Vad är skillnaden mellan distriktet och regionen?
Fram till årsskiftet 2018/2019 var EFS i Västsverige ett distrikt, d.v.s. en egen juridisk person med en styrelse. Distriktet tog bland annat hand om de anställda, om ekonomin och om de för Västsverige gemensamma evenemangen. År 2019 blev EFS Västsverige en region och därmed hamnade mycket av det juridiska ansvaret istället på EFS Riks. Denna juridiska centralisering är tänkt att underlätta för regionerna att jobba mer visionärt och praktiskt genom att ansvaret för ekonomin och de anställda ytterst sett ligger på EFS Riks.

Distriktet finns dock kvar som juridisk enhet och tar hand om två fonder och om gården Luthagård. I några år kommer därför både regionen och distriktet att finnas. Distriktet har fortfarande en styrelse, ett årsmöte och en uppsättning stadgar som följs, medan regionen har ett utskott (från EFS Riks styrelse), en regional mötesplats (den demokratiska instans som närmast motsvarar årsmötet) och ett PM som följs istället för stadgar.
Det Gamla Distriktet handhar fortfarande en del fonder och gården Luthagård.


Årsmöte

Årsmötet hålls 17 april kl 18.00 via länk.
Varje förening har rätt till att skicka ombud enligt vad stadgarna säger.
Föreningarna och grupperna skall senast en vecka före årsmötet anmäla ombud och eventuella andra som skall delta i årsmötet till expeditionen (vastsverige@efs.nu) med namn och mailadress, så att de kan få länken till mötet.

Handlingar för årsmötet kommer läggas in nedan, löpande.


Luthagård

Vill du ge en gåva till Luthagård som ägs av gamla distriktsorganisationen kan du sätta in den på bankgiro 425-5840 (EFS i Västsverige). Detta bankgiro gäller alltså ENBART gåvor till Luthagård.