Stadgar

för Salt – barn och unga i EFS

§ 1 Salts syfte, lära och relationer

1.1 Syfte

Vi vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.
Vi vill ge näring åt en tro som håller i vardagen.
Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands.

1.2 Lära
Vi ser Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv.
Vi ser Jesus Kristus som utgångspunkten för en rätt förståelse av Bibeln.
Vi verkar på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund.

1.3 Relation

Vi är Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens (EFS) barn- och ungdomsorganisation.
Vi ser det som vår kallelse att, liksom EFS, verka i Svenska Kyrkan samt att vara ekumeniskt öppna.

1.4 Samhörighet

Vår relation till EFS är grundläggande, därför kan § 1 förändras endast om EFS årsmöte på Salts begäran och med 2/3 majoritet tillstyrker förändringen. Våra övriga relationer vill vi reglera genom överenskommelser.

§ 2 Centrala organ

Salts centrala organ för verksamheten är:

2.1 Årsmötet.

2.2 Styrelsen och av den tillsatta organ.

2.3 Kansliet.

§ 3 Årsmöte

3.1 Årsmötet är Salts högsta beslutande instans och hålls årligen på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse utfärdas av styrelsen senast fyra månader före årsmötet.

3.2 För representation vid årsmötet gäller följande:

3.2.1 Vid årsmötet har varje ansluten förening rätt att låta sig representeras av två ombud samt ytterligare ett ombud för varje därpå påbörjat 50-tal medlemmar. Ombuden får delta i årsmötesförhandlingar och beslut.

3.2.2 Rätt att delta i årsmötesförhandlingar och beslut har även 10 representanter från varje distrikt inom Salt. Med distrikt avses ett område som motsvarar den regionala indelning som EFS har. Årsmötet kan medge annan distriktsindelning.

3.2.3 Medarbetarkåren äger rätt att vara representerad genom ett ombud för varje påbörjat 5-tal ordinarie medarbetare anställda av Salt på mer än 20 % tjänst.

3.2.4 Ombud vid Salts årsmöte ska vara försett med fullmakt från årsmöte eller protokollfört medlemsmöte, eller styrelsesammanträde där styrelsen medgetts rätt att utse ombud. Fullmakten ska vara utfärdad för viss namngiven person. Ersättare ska anges i den ordning de har rätt att inträda. Endast närvarande ombud får utöva sin röst.

3.2.5 Salts styrelseledamöter äger rätt att delta i årsmötets förhandlingar och beslut – dock inte i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.

3.2.6 Varje medlem i ansluten förening, liksom enskild medlem i Salts riks- eller distriktsorganisation, har yttranderätt.

3.3 En valberedning som har till uppgift att föreslå dels ledamöter i Salts styrelse, dels revisorer, tillsätts årligen. Valberedningen består av en ledamot från varje distrikt och ska beakta att olika delar av landet, samt barn, unga och ledare blir representerade i styrelsen. Ett PM som fastställs av styrelsen reglerar valberedningens arbete utöver detta. Årsmötet väljer nästa års valberedning jämte personliga ersättare. Valberedningens förslag och förslag till ny valberedning publiceras på Salts hemsida senast en månad före årsmötet.

3.4 Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

3.4.1 Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.4.2 Val av ordförande, vice ordförande och en eller flera sekreterare för årsmötet.

3.4.3 Val av två justeringsmän och fyra rösträknare.

3.4.4 Godkännande av kallelsen till årsmötet.

3.4.5 Godkännande av dagordning.

3.4.6 Genomgång av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisorernas berättelse.

3.4.7 Beslut om ansvarsfrihet.

3.4.8 Samtal om visionen för Salt.

3.4.9 Samtal om behov av förändringar av organisationsstrukturen.

3.4.10 Fastställande av verksamhetsplan för kommande år.

3.4.11 Fastställande av budget för nästa räkenskapsår.

3.4.12 Val av ledamöter i styrelsen.

3.4.13 Val av två revisorer med suppleanter för nästa räkenskapsår.

3.4.14 Val av nästa års valberedning.

3.4.15 Stadgeenligt väckta motioner.

3.4.16 Förslag väckta av Salts styrelse.

3.5 Alla beslut, utom i fråga om stadgeändring och upplösning av Salts riksorganisation, fattas med enkel majoritet. Om det finns fler kandidater än antalet platser sker val av styrelseledamöter med slutna sedlar. Mandattiden för styrelseledamot är två år. För att vara valbar till styrelsen måste man vara minst 16 år. Endast fem av det totala antalet ledamöter får vara över 27 år vid inträdet i styrelsen. Halva styrelsen väljes varje år. Fyllnadsval kan ske för kortare tid. Vid lika röstetal sker lottning.

3.6 Motion ska inges till Salts styrelse senast två månader före årsmötet. Gäller motionen stadgeändring ska denna inges senast tre månader före årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över varje motion.

3.7 Rätt att väcka motion tillkommer:

3.7.1 Revisorerna.

3.7.2 Ansluten förening.

3.7.3 Direkt medlem i ansluten förening, liksom enskild medlem i Salts riks- eller distriktsorganisation.

§ 4 Extra riksmöte

Styrelsen kan i speciella fall kalla medlemmarna till extra riksmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra riksmöte när revisor eller minst 1/5 av de anslutna föreningarna begär det.

§ 5 Styrelse

5.1 Styrelsen består av 12 ledamöter som är medlemmar i någon förening inom Salt och som är beredda att verka för § 1 i dessa stadgar. Styrelsen har till uppgift att

5.1.1 leda och övervaka Salts verksamhet,

5.1.2 handha den ekonomiska förvaltningen, innefattande rätten att förvärva, förvalta samt överlåta fast och lös egendom, samt teckna borgen och pantsätta egendom,

5.1.3 handlägga personalärenden,

5.1.4 förbereda årsmötets ärenden,

5.1.5 verkställa årsmötets beslut.

5.2 Avgående ledamot kan omväljas, dock högst två gånger i följd. Tjänsteman anställd av Salt eller EFS på mer än 20 % för arbete med Salts riks- eller distriktsorganisation är inte valbar. Om styrelseledamot anställs för längre period än 12 månader måste denne lämna styrelsen senast vid nästkommande årsmöte.

5.3 Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande vid första sammanträdet efter årsmötet. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassör.

5.4 Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år. Den är beslutsmässig då minst 6 ledamöter är närvarande och minst 5 är eniga om beslut. Närvarande ledamot kan enbart utöva rösträtt för egen del.

5.5 Styrelsen kan delegera sin beslutanderätt i ärenden som inte är av principiell eller prejudicerande art eller av annat skäl kräver yttrande av styrelsen.

5.6 Det åligger styrelsen samt av styrelsen utsedda fasta organ att föra protokoll över sina sammanträden.

5.7 Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet, utom i sådana fall som avses i § 5.4. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder, utom vid personval då lotten avgör.

§ 6 Rikskansli och anställda

Chefstjänstemannen utses av styrelsen efter samråd med EFS riksstyrelse. Salts anställda är underställda EFS missionsföreståndares teologiska tillsynsansvar.

§ 7 Firmateckning

Salts firma tecknas av styrelsen eller av firmatecknare utsedda av styrelsen. I styrelsens beslut ska framgå om firmateckningsrätten gäller personerna tillsammans eller var för sig.

§ 8 Testamentsmedel

Medel som testamenterats till Salt utan angivande av särskilt ändamål får användas till de behov som styrelsen finner viktiga.

§ 9 Anslutning och medlemskap

9.1 Förening som önskar anslutning till Salt insänder skriftlig ansökan, åtföljd av föreningens stadgar, till Salts styrelse.

9.2 Ansluten förening ska årligen lämna in de uppgifter till Salts rikskansli som krävs för att Salt ska kunna ansöka om statliga bidrag samt för att hålla det centrala medlemsregistret uppdaterat.

9.3 Ansluten förening som beslutat ändring av eller tillägg till §§ 1, 2 eller 3 i sina stadgar, äger inte rätt att genom ombud delta i Salts årsmötes överläggningar och beslut förrän dessa ändringar eller tillägg har godkänts av Salts styrelse.

9.4 Enskild person vinner anslutning till Salts riksorganisation genom skriftlig ansökan. Villkor för medlemskap är detsamma som för medlemskap i lokal förening. Styrelsen beslutar för varje år om medlemsavgiftens storlek.

9.5 Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och möjlighet att av dessa väljas till förtroendeuppdrag, revisorer undantagna.

§ 10 Utträde, uteslutning och tvist

10.1 Ansluten förening eller direkt medlem som vill utträda ur Salt ska skriftligen anmäla detta till Salts riksstyrelse och anses därmed omedelbart ha lämnat organisationen.

10.2 Ansluten förening som trots påminnelse inte har inkommit med medlemsrapport för närmast föregående år kan av styrelsen förklaras som vilande. Vilande förening blir efter tre år struken ur Salts medlemsregister. Den måste då ansöka på nytt om den vill ansluta sig till Salt.

10.3 Ansluten förening som bedriver verksamhet som motarbetar § 1 i riksorganisationens stadgar eller som trots påminnelse inte har inkommit med medlemsrapport två år i rad kan av styrelsen uteslutas ur Salt. Vid eventuellt överklagande ska föreningen vända sig till Salts årsmöte.

10.4 Direktmedlem som aktivt motarbetar §1 i föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningens intresse kan av Salts styrelse uteslutas ur föreningen.

10.5 Talan i tvist mellan lokal förening eller direkt medlem och Salt får inte väckas vid allmän domstol. I stället ska sådan avgöras enligt lag om skiljeförfarande.

§ 11 Stadgeändring

Fråga om ändring av Salts stadgar ska väckas senast tre månader före årsmötet. Ärendet ska först behandlas av styrelsen. Dess yttrande ska senast två månader före årsmötet göras tillgängliga för samtliga anslutna föreningar för att kunna behandlas vid årsmötet. För ändring av Salts stadgar krävs likalydande beslut med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande års- eller riksmöten, varav minst ett ska vara årsmöte. Undantaget är Salts två första verksamhetsår, då beslut om stadgeändring kan ske med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid ett och samma årsmöte. Om ändringen avser §1 krävs även att EFS årsmöte tillstyrker beslutet med 2/3 majoritet.

§ 12 Upplösning

12.1 Upplösning av Salt kan endast ske efter likalydande beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten, varvid beslutet måste stödjas av minst 2/3 av de röstberättigade som deltar i årsmötet.

12.2 Beslut om upplösning ska även omfatta frågor om avveckling av Salts egendom och personal. Tillgångarna ska tillfalla EFS riksorganisation för arbete med barn och ungdomar.